• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Fotografické kurzy Škola fotografie ŠKOLA FOTOGRAFIE (víkendový fotografický kurz)
ŠKOLA FOTOGRAFIE (víkendový fotografický kurz)

Fotokurz je vhodný pre mierne pokročilých fotografov
Fotokurz je vhodný pre mierne pokročilých fotografov
Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o fotografiu - teoreticky aj prakticky. Ponúkame Vám trojmesačný kurz, kde sa dozviete viac o fotografii i filozofii fotografovania. 
Malý počet účastníkov zaručuje individuálny prístup ku každému. Stretnutia počas víkendov dávajú množstvo priestoru na praktické fotografické cvičenia. Po absolvovaní foto kurzu je vidno reálny posun v tvorbe účastníkov.
Termín: November, december, január 2012
Cena celého kurzu: 400 Eur
Študentská cena: 270 (len štyri študentské miesta)
Organizátor: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava
Kontakt: Mgr. Veronika Paštéková, 0905 127 185 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Výuka prebieha každé dva týždne a pomôže Vám zdokonaliť sa vo fotografovaní vo všetkých prostrediach, pri každom druhu svetla. Nebude pre Vás problém nafotografovať akúkoľvek tému. Budete pracovať v interiéri, exteriéri i ateliéri, okrajovo sa venujeme i dodatočným úpravám fotografií v počítači.V cene je zahrnuté ubytovanie počas jedného víkendu mimo BA. Systém pripomína diaľkové štúdium na vysokej škole, pričom na kadú tému sme prizvali odborníka. Lucia L. Fišerová je uznávaná teoretička a kurátorka množstva fotografických výstav. Jana Kirschnerová a Rudolf Lendel sú fotografi a zároveň pedagógovia na školách.


V cene kurzu sú zahrnuté 2 hodiny samostatného bezplatného fotografovania v ateliéri.

V cene nie je zahrnutá polpenzia, odporúčame si ju objednať a doplatiť (polpenzia na celý víkend 12 Eur  2 x raňajky, 2 x večera). Ubytovanie počas víkendu mimo Bratislavy je v penzióne Zazrima. Na izbe sú ubytovaní 2 ľudia, takže je dobré určiť si vopred kto s kým bude.

 

Praktická časť štúdia  :

lektori :

Mgr. Rudolf Lendel, umelecký fotograf
Absolvoval katedru umeleckej fotografie Filmovej akadémie múzických umení v Prahe, od r. 1978 v slobodnom povolaní (venuje sa módnej a reklamnej fotografii plagáty, katalógy, kalendáre, dizajn, propagačné materiály), má za sebou samostatné a kolektívne fotografické výstavy. Pedagogické skúsenosti: Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Škola dizajnu v Bratislave.

Mgr. Art Jana Kirschnerová, umelecká fotografka
ukončená Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave voľné umenie – fotografia, katedra vizuálnych médií
od 2005 vedúca odboru fotografický dizajn domaturitného štúdia a od 2010 súčasne vedúca odboru fotografia vyššieho odborného štúdia na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave
má za sebou množstvo samostatných aj kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí


Témy:
1. Fotografické zátišie

2. Krajinárska fotografia

3. Fotografický portrét

4. Počítačové spracovanie fotografického obrazu


Teoretická časť štúdia :

Dejiny fotografie - témy: zátišie, portrét, krajina

lektor: Mgr. Lucia L. Fiserová, kurátorka, teoretička

- Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, Bratislava, Odbor Veda o výtvarnom umení
- Pedagogické skúsenosti: Fakulta mediálnych komunikácií na Univerzite T. Baťu, Zlín, ČR
- svetovo uznávaná kurátorka a teoretička v oblasti fotografie, venuje sa kurátorskej, pedagogickej, publikačnej a vedeckej činnosti v oblasti teórie a dejín fotografie 

 Náplň fotografického kurzu

1. Fotografické zátišie  - REKLAMNÉ ZÁTIŠIE

Charakteristika:
Koncepcia odborného predmetu Fotografické zátišie je smerovaná k získaniu základných fotografických poznatkov a zručností. Študenti najskôr pracujú s kompozícou a svetlom vo fotografii a týmto prostredníctvom sa oboznamujú so špecifikami samotnej fotografie. Cieľom predmetu je zvládnutie kompozície, kompozičných prvkov, jednotlivých princípov výstavby fotografického obrazu a použitia svetla.Účastníci získajú základ pre odfotografovanie akéhokoľvek predmetu. Pri zvládnutí všeobecných princípov zátišia prikročíme k reklamnému zátišiu - základné poznatky, praktické ukážky až po praktické cvičenie. Zadaním pre každého účastníka bude vytvorenie reklamnej fotografie (k dsipozícii hodina samostatného fotografovania v ateliéri).

Forma výučby :

V prvej fáze výučby na fotografickom kurze sa pracuje formou praktických ukážok a spoločnej práci v ateliéri. Študenti sa oboznamujú s prácou vo fotografickom ateliéri a so spôsobom svietenia a kompozičnej výstavby obrazu. Ďalej študenti pracujú v rámci zadaných cvičení a aplikujú získané poznatky už priamo vo vlastných fotografických experimentoch.

Zadanie cvičení :
A/ Klasické zátišie : vybrané predmety zostavené do výraznej kompozície a modelované použitím svetla. Cieľom cvičenia je aplikácia rôznych materiálov, tvarov a veľkosti predmetov a správneho využitia svetla na podporenie štruktúry a charakteru jednotlivých predmetov
B/ Voľné zátišie : zátišia nachádzané voľne v externom aj v internom prostredí. Cieľom cvičenia je rozšíriť klasický výraz zátišia formou nachádzaných objektov, predmetov, vecí, ktoré v danom fotografickom okamihu vytvárajú nové súvislosti nezávislé od ich pôvodného významu.

2. Krajinárska fotografia - PRÍRODNÁ KRAJINA, MESTSKÁ KRAJINA (architektúra)
Charakteristika:

Krajinárska fotografia ako jeden zo žánrov fotografie je odrazom vzťahu človeka k svojmu životnému priestoru. Cieľom predmetu je pochopenie a zvládnutie výtvarných a technických požiadaviek špecifických v krajinárskej fotografii. Študenti sa budú venovať nielen realistickým zobrazeniam určitého zvoleného prostredia. Pôjde o zachytenie charakteristického výrazu krajiny, ale aj osobného prístupu fotografa výberom miesta, špecifickým uhľom pohľadu atď. Zameraním predmetu bude teda okrem informatívnej polohe fotografie / ostrosť, farebná kvalita atď. / aj vnímanie a zobrazenie atmosferických zmien, vhodného osvetlenia krajiny a vlastného fotografického postoja.


Forma výučby :

V prvej časti  predmetu na foto kurze sa študenti budú venovať predovšetkým zachyteniu tzv. mestskej krajiny, v prostredí v ktorom sa bezprostredne pohybujú. Študenti si sami zvolia vhodný výber prostredia aj z hľadiska ich individuálnych požiadaviek, aby bolo možné sa na vybrané miesta opakovane vracať. V poslednej časti sa študenti zamerajú na subjektívny dojem z daného prostredia a sústredia sa na vlastné fotografické a ideové vyjadrenie vybraného priestoru.

Zadanie cvičení :

A/ Mestská krajina : zachytenie industriálneho a technického aspektu v mestskom prostredí. Zámerom cvičenia  je vhodnou kompozíciou, osvetlením zvýrazniť atmosféru a charakter mestskej krajiny, jej industriálny ráz.
  
B/ Subjektívna krajina :voľnými fotografickými prostriedkami vyjadriť vlastnú tvorčiu subjektivitu v interakcii s vybraným priestorom. Subjektivita je tu chápaná ako projekcia vlastných ideií do prostredia krajiny. Študenti sa v tomto cvičení pokúsia do prostredia vybranej krajiny projektovať vlastný názor, pohľad, ideu. Cvičenie umožňuje aj potlačenie tzv. dokonalej fotografickej technike a umožňuje slobodu v narábaní s technikou napr. neostrosť.

3. Fotografický portrét - MÓDNA FOTOGRAFIA

Charakteristika:
V predmete Fotografický portrét sa študenti oboznámia s rôznymi prístupmi v zachytení podoby človeka a zoznámia sa s tvorbou popredných minulých i súčasných portrétistov. Cieľom predmetu je získanie fotografických skúseností a pochopenie zákonitostí pri portrétovaní ako je napr. vzťah svetla k fyziognomií tváre atď. Študenti sa zoznámia s klasickými princípmi svietenia portrétu v ateliéri, ale zároveň budú pracovať aj  v reálnom prostredí portrétovaného. Okrem technických znalostí si tak študenti osvoja aj prácu s modelom. Zameraním predmetu je použitím fotografických prostriedkov vystihnúť charakter a osobnosť portrétovaného. Pri zvládnutí všeobecných princípov portrétu prikročíme k módnemu portrétu - základné poznatky, praktické ukážky až po praktické cvičenie. Zadaním pre každého účastníka bude vytvorenie módnej fotografie (k dispozícii hodina samostatného fotografovania v ateliéri).

Forma výučby :

V predmete Fotografický portrét sa budú študenti venovať základom fotografovania portrétu a na konkrétnych zadaniach si prakticky overia získané vedomosti .

V prvej fáze predmetu na fotokurze sa budú venovať portrétovaniu blízkeho človeka, kde sa jednoduchými prostriedkami pokúsia zachytiť človeka v jeho domácom prostredí. V druhej fáze sa študenti zamerajú na štylizáciu a miernu inscenovanosť portrétovaného. Cieľom je zachytiť podobu človeka vychádzajúcu z reality portrétovaného, ale formou fotografickej inscenovanosti a zámernej štylizácie objektu vyjadriť  jeho osobnosť.

Zadanie cvičení :

A/ Portrét priateľa : cieľom je reálne zachytiť portrétovaného, ku ktorému máte blízky vzťah, v jeho domácom prostredí / interiér, exteriér /. Dôraz sa kladie na autenticitu výrazu, postoja portrétovaného a využitie svetla.

B/ Inscenovaný portrét osobnosti : zámerom je vystihnutie osobnosti portrétovaného formou inscenovanej fotografie. V tomto cvičení si študenti zvolia vhodný objekt a prípravou prostredia ako aj priamou štylizáciou portrétovaného / make-up, styling, vizáž atď. / sa pokúsia vystihnúť charakter a osobnosť svojho objektu.

4. Počítačové spracovanie fotografického obrazu

Charakteristika:

Výučba predmetu je zameraná na zvládnutie základneho spracovania digitálneho obrazu a s možnosťami prípravy fotografií do printovej formy. Študenti budú spracovávať svoje snímky z daných predmetov v programe Adobe Photoshop a získajú poznatky dôležité pre prácu s digitálnou fotografiou. Kurz však nie je zameraný na výuku počítačového spracovania, venuje sa mu okrajovo. V ponuke máme aj školenie zamerané len na úpravy v počítači pod názvom Photoshop hravo a kreatívne.

HARMONOGRAM KURZU (termíny zverejníme čoskoro)

14. 4. 2012 - Téma: Portrét
Stretnutie o 10.00 v Stredoeurópskom dome fotografie, Prepoštská 4, na treťom poschodí. Prednáška z histórie portrétu. Treba si priniesť portfoliá )15 - 20 vlastných fotografií). Spoločné zoznámenie sa s lektormi.
Od 10.30 prednáška z histórie portrétu. Po nej zadanie témy na fotenie, teoretická príprava.

Hodnotenie predošlej témy, výber najlepších prác, zostavenie cyklu. Krátke praktické cvičenia v ateliéri.

28. 4. 2012 - Téma: Portrét
Stretnutie o 10.00 v Stredoeurópskom dome fotografie, Prepoštská 4, na treťom poschodí. Hodnotenie domácej úlohy, praktické cvičenia v ateliéri s modelom.

12. 5. 2012- Téma: Krajina
Stretnutie o 10.00 v Stredoeurópskom dome fotografie, Prepoštská 4, na treťom poschodí. Prednáška z histórie krajiny. Hodotenie témy portrét, voľné cvičenia účastníkov v ateliéri pod vedením lektora.

25. - 27. 5. 2012 - Víkend mimo Bratislavy na tému krajina, portrét
Stretnutie 25. 5. 2012 o 19.00 v penzióne Zazrima (www.zazrima.sk). Spoločné fotografovanie krajiny a portrétov, hodnotenie domácich nafotených prác.
Ubytovanie zabezpečené v penzióne Zazrima, Zázrivá. V cene zahrnuté ubytovanie (príchod v piatok večer, odchod v nedeľu).
- V cene nie je zahrnutá strava (možnosť doplatiť si polpenziu alebo plnú penziu). Treba sa pripraviť na to, že na izbách budete ubytovaní po 2, preto je lepšie sa vopred dohodnúť, kto s kým.

2. 6. 2012 Téma: Zátišie
Stretnutie o 10.00 v Stredoeurópskom dome fotografie, Prepoštská 4, na treťom poschodí. Od 10.00 prednáška z histórie na tému zátišie. Po nej spoločné hodnotenie predošlej témy, zadanie témy na fotenie, teoretická príprava.

16. 6. 2012 - Praktické cvičenie - fotenie zátišia v dvoch ateliéroch
17. 6. 2012 - Hodnotenie
Stretnutie o 10.00 v Stredoeurópskom dome fotografie, Prepoštská 4, na treťom poschodí. Hodnotenie témy, výber najlepších prác, zostavenie cyklu.

   Zakaždým bude aj prestávka na obed – čas sa určí vždy operatívne v ten – ktorý deň.

 
Sponzori / O organizácií / Kontakt / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk